Z dziedzictwem kulturowym ziemi sejneńskiej w przyszłość

 

 

Głównym działaniem projektu był zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej związanej z dziedzictwem kulturowym w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz unowocześnienie i wzmocnienie jego infrastruktury technicznej.  Realizacja projektu w znaczący sposób wspomoże działania Ośrodka Kultury w Sejnach mające na celu podtrzymanie, kultywowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zostały zakupione:

Realizacja projektu będzie miała fundamentalny wpływ na poprawę jakości oferty instytucji, oraz jej atrakcyjność i różnorodność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej a także znacząco wpłynie na jakość i zasięg priorytetowej działalności ośrodka nakierowanej na podtrzymywanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, zakorzenionych w nim tradycji i zwyczajów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 586 006,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 491 096,00 PLN

Projekt „Z dziedzictwem kulturowym Ziemi Sejneńskiej w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Skip to content