Sejny – Kurtyna w górę

Głównym celem zadania było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Ośrodka Kultury w Sejnach w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Cele szczegółowe obejmowały: dążenie do wprowadzenia wysokich standardów działalności realizowanej przez Ośrodek, stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych (w tym również osób niepełnosprawnych), zwiększenie roli Ośrodka Kultury w przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie lokalnej instytucji kultury w pobudzaniu i kreowaniu aktywności obywatelskiej.
W ramach projektu wykonano I etap remontu sali widowiskowej. Wstępnie zakres prac podstawowych obejmował: remont wnętrz sali, tj. remont ścian, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych oraz wymianę instalacji elektrycznej. W trakcie realizacji zadania, zakres prac poszerzono o roboty dodatkowe niezbędne (wymianie poddano I etap instalacji c.o.) oraz o roboty uzupełniające w zakresie remontu posadzki (wykonano nadlewki i podlewki stopni na widowni i ułożono wykładzinę) i wymieniono instalację p/poż.
Użyte materiały posiadają atesty, certyfikaty oraz pomiary wymagane dla obiektów użyteczności publicznej.Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sejneński Ośrodek Kultury otrzymał w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury 2016 Priorytet Infrastruktura domów kultury.

Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 213 000,00 zł, stanowiło to 84,25 % całości planowanej inwestycji. Wkład własny został ustalony na poziomie 15,75 %. Całość wykonanych robót zamknęła się kwotą 339 057,03 zł (bm).

 

 

Skip to content