Aukcja foteli kinowych

09 listopada 2018
godz. 18.00

REGULAMIN AUKCJI

SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

 

 • 1.
 1. Aukcja sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Ośrodka Kultury w Sejnach odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.2010.114.761).
 2. Aukcja odbędzie się w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach, przy ul. 1 Maja 17, 16- 500 Sejny, dnia 9 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 18:00.

 

 • 2.
 1. Niniejszy regulamin aukcji sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Ośrodka Kultury w Sejnach, zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu aukcji sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego – środków trwałych w Ośrodku Kultury w Sejnach i przeznaczonych do sprzedaży.
 2. Przedmiotem aukcji są składniki, które ze względu na remont w placówce nie będą nadawać się do dalszego użytku.
 3. Wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży wraz z ceną wywoławczą oraz ilością został zawarty w Tabeli nr 1.
Lp Nazwa Ilość Cena wywoławcza
1 Fotele kinowe (segment 3 miejscowy) 5 sztuk 30 zł za segment
2 Fotele kinowe (segment 4 miejscowy) 5 sztuk 40 zł za segment
3 Fotele kinowe (segment 5 miejscowy) 15 sztuk 50 zł za segment

 

 • 3.
 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Sejnach.
 3. Składniki wystawione na licytacje są używane, nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi. Kupujący może sprawdzić stan techniczny osobiście przed rozpoczęciem aukcji, kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Kultury w Sejnach.
 4. Płatność za wylicytowane składniki odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem gotówki, zaraz po zakończeniu aukcji.
 5. Odbiór nabytych składników musi nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia licytacji.
 6. Ze względu na niską wartość licytowanych przedmiotów i płatność gotówką wadium nie jest wymagane.
 7. Jeżeli cena wywoławcza składnika majątku nie zostanie uzyskana, komisja aukcyjna może zdecydować o obniżeniu ceny wywoławczej.

 

 • 4.
 1. Osoby fizyczne przystępujące do aukcji winny legitymować się dowodem osobistym.
 2. Uczestnicy aukcji złożą stosowne oświadczenia o:

1) zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu,

2) zapoznaniu się ze stanem technicznym składnika, którego kupnem są zainteresowani.

 

 • 5.
 1. Aukcję prowadzi trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach.
 2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o aukcji, udzielanie wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie licytacji.
 3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach protokołu komisyjnego przebiegu licytacji.

 

 • 6.
 1. Wymienione w Tabeli nr 1 składniki majątku przeznaczone do sprzedaży będą licytowane ustnie.
 2. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej przedmiot.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”
 5. Po ustaniu postąpienia prowadzący licytacje, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytacje i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę
 6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.
 7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji.
 8. Wydanie składnika majątku nabywcy następuje w terminie 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia.
 9. Prawo własności składnika przechodzi na zwycięzcę aukcji z chwilą zapłaty całej ceny.

 

 • 7.
 1. Ośrodek Kultury w Sejnach może odstąpić od przeprowadzenia aukcji bez podania przyczyny.
 2. Regulamin aukcji oraz wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.ok.sejny.pl. Ponadto z wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Ośrodka Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny.
 3. Każdy uczestnik licytacji (oferent) ma prawo zapoznać się z Regulaminem aukcji.
 4. Każdy uczestnik licytacji (oferent) ponosi koszty swojego udziału w aukcji

Załączniki do regulaminu:

 • wzór oświadczenia

/-/ Krzysztof Dziemian – dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach

 

OŚWIADCZENIE

Skip to content