Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Sejnach

Ośrodek Kultury w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Kultury w Sejnach .

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. brak audiodeskrypcji

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje o dostępności

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Ośrodek Kultury w Sejnach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu jest Iwona Koprowska,e-mail – sekretariat@ok.sejny.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 516 22 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17

Do budynku prowadzą wejścia od parkingu i wejście główne.
Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
Do budynku mogą wjeżdżać osoby na wózkach.

Przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada dźwig zewnętrzny platformowy – urządzenie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w pionie.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy schodach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 rok.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Skip to content